Ksi±dz proboszcz Rubaszkiewicz na schodach koluszkowskiej plebanii. 
Zdjęcie z osobist± dedykacj± i podpisem.