Przechodnie na drewnianej kładce nad koło dworca PKP w Koluszkach.
(Kładkę rozebrano na pocz±tku lat osiemdziesi±tych XX wieku.)